Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

-WzCywyY2u-0svAAPDv6zGClnmiRsDpeLk6HvmfCLo2oXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

QI9arDurgEsftWisbhnT7XErItp-W0Q8sHYkJRPZIFKoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

DDIogTl7i1Fa-D0v3x5X_J53cu3YLyHaA5Kx-tqpTvCoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Rh2YHEshN7BizmS-xhqSsECdGF39Su2gvpNPkZJ4-eioXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

-tWrzCIH3Q28IupFiXL8fNrJr0wF2-LrJtVxt7_cArSoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

vPDOBI1dO5mXxoDSpvL1ueuVAn46apnjn2Djht9WzdmoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

iAHHAFDT0RQYVM96QNAkln1aivD9NlPIa9ENVlxW0-aoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

11v6QN8e1-n3bj2MeIukhzURACyZBZfl6NNZKGRIL_KoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

eDy6X3q9OHAPvdSKUx4PhISmgK7JRo-foIPXGtTq3ySoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Przygotowanie zawodowe dorosłych

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH to instrument aktywizacji, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem.

Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych kierowane mogą być:

 1. Osoby bezrobotne;
 2. Osoby poszukujące pracy, które:
  a) otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  b) uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym  programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  c) są żołnierzami rezerwy,
  d) pobierają rentę szkoleniową,
  e) pobierają  świadczenie  szkoleniowe,  o  którym  mowa  w  art. 70  ust. 6  ustawy  z  dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

 • praktycznej nauki zawodu dorosłych,
 • przyuczenia do pracy dorosłych.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.

Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy, ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Zarówno praktyczna nauka zawodu jak i przyuczenie do pracy dorosłych kończą się egzaminem, a uczestnik przygotowania zawodowego otrzymuje dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe (świadectwo, dyplom, zaświadczenie).

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej pomiędzy urzędem a pracodawcą lub między urzędem, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach lub standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu czeladniczego.

Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych, które dostępne są w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy lub wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego następujące kwalifikacje:

 1. W przypadku praktycznej nauki zawodu dorosłych - kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu,
 2. W przypadku przyuczenia do pracy dorosłych wymagane jest posiadanie, co najmniej:
  a) wykształcenia średniego,
  b) 3- letniego stażu pracy w zawodzie, w którym są wykonywane zadania zawodowe wymagające umiejętności nabywanych w trakcie przyuczenia,
  c) rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych (dotyczy osób bezrobotnych) przysługuje stypendium w wysokości 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin przygotowania zawodowego dorosłych wynosić będzie nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku.

Pracodawcy, z którym zawarta została umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje:

 1. Refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne oraz inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych.
 2. Jednorazowa premia w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika, w przypadku ukończenia przez niego formy aktywizacji oraz zdaniu egzaminu. (Kwota premii podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).

Podstawą wypłacenia pracodawcy refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, jak również jednorazowej premii, jest złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie odpowiednio: „wniosku o dokonanie refundacji wydatków”, „wniosku o wypłatę premii”.

Refundacja i premia stanowi pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis w rybołóstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
 Lucyna Łabędź   9 (parter)  14 688-23-28  up@up.tarnow.pl
Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:27
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1694
 • 2QqpWR7DNGAI1lSlfO6HMoqekAh7RJhTP05SPYvBGbf-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • x_N2i0DpCTb_NVyrYYjh9XHtGvswlSBzc2AwaxQ0SED-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • L7eAANCmqiKGkoAoosHGkJ0GYDlDvC04loVLg5aDVIT-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • spOL-x-23b5TJMkpQarMSeRWTFgxk9MXbmQrACndI9T-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • CjLNZC865f43jBAnVxMR7_-Dk7IwfO1PsKpCjxhVepj-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • JGJqwCBgssA1rTH7Q4_dIEWl0URPfbX31EfOdRoXFwH-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • peyQaZ4tv7rEd3hnhlOg6azi0vaeUM3byiK5Ms_FmH7-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • JbNX6OcE2u1sNS1VbQfZZtTXXOoP0OmsLTWuwhlZlXv-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • L7PZo-u1a5amZyu8TUMO63tBjawIqsBXt-3e-TTJgqD-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • 1h_hEO-rue_-zl3JN163CL3-3d3NWQtt0PGB_4Kf21moXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • jF6yoGT__TmI87Xnk7w90I_6WYvmBr2Cfsi6VzUb7haoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • oE8SVmtxgcRuNGIE6Xq4CAaw7pdHbVdg5n0ubt037beoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • F7njgPYgQW9NXb0oQHv-0XmxwUr3JCqzyySUkxk3V5GoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • adILCPaJTYPZiLcH_FN3s59CljSLwprzTGpnZXP8ABWoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • 99KfgqFiSw2A4wIiYDsNElxdWqb7GI4LJuQge9vuCveoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Qr-Y0M5geoUWVESsez2LeBEuHBSaER0AQGEt2_DL25CoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Poie_a9lBn-PkmmJIIFJQQSIJFKegLv_NxVaDEyp4s6oXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Dou_NhBVNJGM8ipG2SehPptFG9yzyIjmRqyJRqHpcPGoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • ajvHX_-il2wuAy50PpJLf2uqrVP4xFZ6Xc3xatJxeHOoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • JTvfkDBONeMp_3dl0m4cLHqfZ0j5UBb3hk4mxF1t9qqoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl