Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

drDgzBCIYGsaIniX-HfdVc-Zc5QVIQiGXB-a2QXBTBKAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

Cc_tpHaZIiraa6mTDeF9-firQ06KD0JvW5No-w-vnI6AsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

E7ae-vQ_IdDi4ltClt3WlQtuu5npJK3HIB5Ik-TKhWSAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

7c-ay1UQP2vJ1h5oT5bY4uWkPhCQBxX0OYxuIMgLocSAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

FqeAAHaK2Bu_MkFrOL5fS-pQwyeUq_vh71TQNbjMqt-AsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

uB7Nl3PrH0dduGoVlyLL6yTaHSWfuNSGeSjBbr4vWwGAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

0hFx5JfHZupirKq51H_ssQlcrlILdc0Gb0-uPJA8qSSAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

oNbgK9OwyJAP1O5-kcHdCJsIDiii-lIenIBRfupWEhWAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

2_R82JjkQ2TwrXeQeU27yp8YUoqUaYtFTNPBPyy2wQqAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności uznanych za sezonowe, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD,  w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w powiatowym urzędu pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku: 

 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie  może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dowód wpłaty;
 • dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
 • informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
 • dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków  w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
 • dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, występując z wnioskiem o zezwolenia na pracę sezonową składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy (załącznik nr 15 do pobrania).

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy dokonuje wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie, o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej lub wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego czynności, o których mowa powyżej dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił:

 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji wniosków, a podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową umarza się.

Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 do dnia doręczenia decyzji w sprawie zezwolenia na pracę sezonową.   

Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli:

 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową powierzył cudzoziemcowi pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9, na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:

30 zł – w przypadku wniosku o zezwolenie na pracę sezonową
30 zł – w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenie na pracę sezonową

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy dochodów budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie w Banku Handlowym w Warszawie nr 53 1030 1250 0000 0000 8801 0019.

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko cudzoziemca oraz dane podmiotu składającego wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydaje się na okres, który łącznie z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, nie jest dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:

 • dokumenty, niezbędne przy składaniu  wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,
 • umowę między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową;
 • dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca.

Dokumenty o których mowa w pkt  2 i 3 wymagane są w przypadku gdy wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złożył podmiot, który powierzał pracę danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345) w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348) w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),  w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350) w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zezwolenie na prace sezonową [ 12 ]
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 01-01-18 19:28 23.02KB Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 01-01-18 19:29 355.5KB Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego 01-01-18 19:23 24.79KB Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego pobierz
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowej Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowej 01-01-18 19:26 358.53KB Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowej pobierz
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 01-01-18 19:28 20.43KB Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 01-01-18 19:31 336.55KB Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobierz
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego 01-01-18 19:32 21.66KB Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego pobierz
Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego 01-01-18 19:35 345.71KB Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP w charakterze pracownika tymczasowego pobierz
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia 01-01-18 19:37 14.64KB Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia pobierz
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia 01-01-18 19:38 435.75KB Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia pobierz
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej 02-01-18 15:07 16.47KB Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej pobierz
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej 02-01-18 15:07 294.27KB Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt:

Miejsce Numer pokoju
Telefon Adres e-mail
Pośrednicy pracy - PUP w Tarnowie pok. 2 (parter) 14 688-23-55, 14 688-23-56 up@up.tarnow.pl
Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:32
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 297
 • e8smn7IfXr0dmNGDZ5D2Vg8s-npFY5BA2q06RCxpapIjOGX0xGZqZWIpJ1Za2L4QP_alzUm4YHLdaC-LZncsYvzpOJbkE1BdGFsvYEY-XUVsi8WqweTEqKei6YerJiXj

 • nx0hEogSvKlPvuGOTMGHy6CoDGY2HKiA-FvUePMRTB0jOGX0xGZqZWIpJ1Za2L4QP_alzUm4YHLdaC-LZncsYvzpOJbkE1BdGFsvYEY-XUVsi8WqweTEqKei6YerJiXj

 • 22WxCCbGxV8Hcg1iR66WDUvduo-3CubQ90j3ECTRB7sjOGX0xGZqZWIpJ1Za2L4QP_alzUm4YHLdaC-LZncsYvzpOJbkE1BdGFsvYEY-XUVsi8WqweTEqKei6YerJiXj

 • UqoTd5dmfOsEIuGXEQ4MNpta_nWS5p80x3ub-EFGTOcjOGX0xGZqZWIpJ1Za2L4QP_alzUm4YHLdaC-LZncsYvzpOJbkE1BdGFsvYEY-XUVsi8WqweTEqKei6YerJiXj

 • swi7vQjiavBBlS_dqcw-xBg0_mPbn0NS-Ry_bpwWleojOGX0xGZqZWIpJ1Za2L4QP_alzUm4YHLdaC-LZncsYvzpOJbkE1BdGFsvYEY-XUVsi8WqweTEqKei6YerJiXj

 • ZBHTV3nSWy-DqFr9gCdoHOuc2AJZeR8oobOR8iG08FcjOGX0xGZqZWIpJ1Za2L4QP_alzUm4YHLdaC-LZncsYvzpOJbkE1BdGFsvYEY-XUVsi8WqweTEqKei6YerJiXj

 • bsV_KEpb55AThK_llHXctS1O9pILBohiqwJCgOI21rYjOGX0xGZqZWIpJ1Za2L4QP_alzUm4YHLdaC-LZncsYvzpOJbkE1BdGFsvYEY-XUVsi8WqweTEqKei6YerJiXj

 • AhZmgCZAfNJ-1xCnCrCnvlom5t39TylmE2vzArI5OOYjOGX0xGZqZWIpJ1Za2L4QP_alzUm4YHLdaC-LZncsYvzpOJbkE1BdGFsvYEY-XUVsi8WqweTEqKei6YerJiXj

 • 4mWeyuAM06XKz1XeVb9UtUgr7unU2Ixs5uWSx6fVflcjOGX0xGZqZWIpJ1Za2L4QP_alzUm4YHLdaC-LZncsYvzpOJbkE1BdGFsvYEY-XUVsi8WqweTEqKei6YerJiXj

 • 3rSdfpj8RH7LpM9-O_ta25_2Z6lgy6r8P7iaIrrAwbGAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

 • YkMCurztyi2OnkbHMjmL_uYuT1y4Iu7bHp9CD4fSp_KAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

 • VyodWWEzlWSg_s20EIUrz2VKPEjM0s0owrpYxzwWuLiAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

 • tRVaZhx1cJlq3-UfpiRzNprzrCQ3TUAXf9lEl5AzuSuAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

 • FfYLz6iVndf5k_w81l-g3Aho35uUXWXPtYcnoJpqIKqAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

 • DxYomxyUBpZ2G8bCAUOKH88iEl3-MBcBbjLXCCx-cbWAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

 • eRQZxswLatHmwXygyzYhlJ6lAO9xV3vw4RmEtCVtRJmAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

 • LMpYTACXyLTEPEtfUxo1MllFlQQE5BzAEXQ7hJWFHouAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

 • TXd7Fj--HWDIhCHs2dgEjd6hvGkd0odLeYkzGGZvmFWAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

 • lAMb7eKXQa4eJd1VrhzooDytnj0N58duNU3VP6JsTrSAsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

 • BXIFXce4Coj7wi-uCpEmnQEwhcoTn-MMrUx2gka9fZ6AsUgufIj3pBQ6bkWn6YeYnj5-0xGcUcRUccfz2g6Hc92YV2XYNcx_YMPSv1cQ4nhh7q17LPqpNfoOk9u-aRNt

Projektowanie stron: IntraCOM.pl