Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowie

plac gen. J. Bema 3,
33-100 Tarnów

tel. 14 68 82 300
e-mail:

zobacz dojazd
Powiat tarnowski - herb
Tarnów - herb
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna / Dla pracodawców / Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG / Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

8fvYhG49AvcEQEP3kL1OsOUrarWdHoHr5Mxd4YZA4qGH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

szOWyIfYVmeTcyPox7qNTsrj6sEYGhsULwhHNBaF7umH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

zfoeSBn58Kjqn6yaDXg6f-DhosPUXqFCJa8kaCKwIjuH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

gHCPOsua89OLv9TRPq0MSu-v4qJwSjTlaAhGKfDEVl2H6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

72C5rNYADuubcCJatb-0ltb3eWfjwCmRydQL_pp1ZIKH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

JMiIitYS8oBSY9doFg_c_VAU1mg7dApfHQDFZ7H_LFaH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

Gu5SPe5wGTnBlNUbPVgQ56HzVVzjQATuM7o3MlGwERWH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

FgVoOuZZbtBwwsTeOfLoZb3bRhgJu058I4cUfCUZcSiH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

2HoySS20sRT_DyRzOWixRd3jAJxfI8y6eQbk_FRXizyH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, w celu wpisu tego oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:

 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca,  którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 • dowód wpłaty.

Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli:

 • cudzoziemiec jest obywatelem: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.) oraz
 • praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością określoną w ramach działalności uznanych za sezonowe, określonych w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. oraz
 • okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu tego oświadczenia do ewidencji oświadczeń, składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 powołanej wyżej ustawy (załącznik nr. 18, do pobrania).

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo odmawia się w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 • cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
 • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązku, o którym mowa powyżej, uznaje się na potrzeby ustalenia okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie oświadczenia w późniejszym terminie.

Wpłaty w wysokości 30 zł należy dokonać na rachunek bankowy dochodów budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie w Banku Handlowym w Warszawie nr 53 1030 1250 0000 0000 8801 0019.

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko cudzoziemca oraz dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345) w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350) w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy [ 6 ]
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 01-01-18 19:07 17.86KB Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pobierz
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 12-01-18 12:39 454.82KB Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pobierz
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego 01-01-18 19:10 19KB Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego pobierz
Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego 01-01-18 19:16 843.8KB Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego pobierz
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88Z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88Z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia 01-01-18 19:11 14.73KB Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88Z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia pobierz
Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88Z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88Z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia 01-01-18 19:17 299.7KB Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88Z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt:

Miejsce Numer pokoju
Telefon Adres e-mail
Pośrednicy pracy - PUP w Tarnowie pok. 2 (parter) 14 688-23-55, 14 688-23-56 up@up.tarnow.pl
Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:32
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1467
 • mQ9y4RYElnySEK3BMPZrjtCuwNn7ydsMP4B7IVJBBc_p_bbY9qfUdbl6OavcB9NGEbS9THuXYxwB9C9rUvAG5QmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • 8Zkiq1kUjF5HFixQOH1iqMy5fH7lnsILD5xoUUgzvnrp_bbY9qfUdbl6OavcB9NGEbS9THuXYxwB9C9rUvAG5QmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • maXb-X75ceIh4LtH95NG5k7tsTZyPhGidtaDnkKt8HXp_bbY9qfUdbl6OavcB9NGEbS9THuXYxwB9C9rUvAG5QmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • 3byrhWgDq-gz1seSiVsQENqfz-v7duJGAymaQW8ww7Tp_bbY9qfUdbl6OavcB9NGEbS9THuXYxwB9C9rUvAG5QmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • TF_PC1wx7wUVq-BteJuUE0XPtsxCV5CpXCQcAEXUb_Hp_bbY9qfUdbl6OavcB9NGEbS9THuXYxwB9C9rUvAG5QmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • 4Z3UjCBmy3nKJ_IrNpYZHuIhDO_6dEc-StGhgIVZ-FLp_bbY9qfUdbl6OavcB9NGEbS9THuXYxwB9C9rUvAG5QmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • pjTC-ISej_NsLDmF9dA1e8IfyrVIntMmFLVauqwTxHjp_bbY9qfUdbl6OavcB9NGEbS9THuXYxwB9C9rUvAG5QmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • yjEpBszrQeRPVtsHeaPNQBmp3G0r918NKw2Te2TmZ0bp_bbY9qfUdbl6OavcB9NGEbS9THuXYxwB9C9rUvAG5QmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • 81hxbk4F_rGd_Lz5h7I-SxgKnzfAUKWJ8GGBWGDO0LDp_bbY9qfUdbl6OavcB9NGEbS9THuXYxwB9C9rUvAG5QmHG8xLy_E_iM05kooYyzN2jgl5QTxLx617J1ABYXHT

 • WqX1LSFLfyCu776jBtvUXmlqFjAJzPg9swuwi7A7wwWH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • UnYCqU_08bTUn6yFFWKgDYBRqLT8CnTfxld8If-JCACH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • i265HdAKWIlTlBWHi8iWpixAIcICxMzEt6mIHSVRuKeH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • _UHbti-U_UUmdmEN4qrtLAjtrMaK5B88PEjBACKMxLmH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • c4Dxzs5x67YTUEggz47FBsBAhevjzjWUTrebZSzQIR-H6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • hnb2zdRVFq0kaQiAwBRMlGP4Y-25IvJaYss0Y2bXPpyH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • 8lCqE8XpZdoTXalOHL4vYeMdmgtYwllcfcxlWAOHlE6H6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • TJ6EVaF6gGLn5Ifj5doCIIt_aQyFeCfurIzBNqfc__GH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • 1CBuebuWqgBP5B-R-7ceJnPct3M3RxOgwFF9pxD7WIOH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • Qh9Y3h8mSe0myYC7Fr2LDJmixGzEbHc95C00o-R4GIOH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

 • FaVsHLpxfv2QtxNIZvfp6euGk16vqfUBtrML4PpBmtSH6CmLx-gfRQROHkiP_8VY4-xr3SSUAo8p9bQUcw3SlHVm9f6X0EozalMcscsM2v4UHgXZihAJX7RG9Ufh_N5u

Projektowanie stron: IntraCOM.pl