Utrata statusu bezrobotego

Traci status bezrobotnego oraz prawo do zasiłku osoba, która nie spełnia warunków wymienionych w części „STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ”, jak również osoba, która:

   Podstawa prawna: art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).

Wersja standardowa